23.6 C
Šentjur pri Celju
21/09/2023
sentjur.net

Volilna pravila 2022

Jure Godler

Internetni portal sentjur.net bo tudi to­krat pred­vo­lil­na do­ga­ja­nja sprem­ljal v skla­du s svo­jo program­sko us­me­ri­tvi­jo, neod­vi­sno ured­niš­ko po­li­ti­ko in po pro­fe­sio­nal­nih no­vi­nar­skih na­če­lih.

Pravila internetnega portala sentjur.net

Da bi ob­ve­sti­li bral­ce o vo­lil­nih de­jav­no­stih, bomo o tem po­ro­ča­li v no­vi­nar­skih za­pi­sih.

Os­nov­no vo­di­lo pri po­ro­ča­nju bo do­bro pred­sta­vi­ti po­mem­bne in­for­ma­ci­je za lo­kal­ne pre­bi­val­ce in skupno­sti, si­cer pa bo na­še vo­di­lo med vo­lil­no kam­pa­njo ne­pri­stran­sko in trž­no ob­na­ša­nje me­di­ja.

V ča­su do vo­li­tev bo ča­so­pis ena­ko­prav­no obrav­na­val de­jav­nost vseh kan­di­da­tov, strank in list. Pra­vi­lo­ma bomo po­kri­li do­god­ke na lo­kal­nem ob­moč­ju, ki ga tudi si­cer po­kri­va­mo v na­šem in­for­ma­tivnem delu ča­so­pi­sa. Pri­ča­ku­je­mo, da bomo o do­god­kih pi­sno ob­veš­če­ni naj­manj pet dni pred do­god­kom. Naši no­vi­nar­ji bodo o njih po­ro­ča­li po svo­ji pre­so­ji.

V ča­su vo­lil­ne kam­pa­nje ured­niš­tvo ne bo ob­jav­lja­lo na to temo na­rav­na­nih pi­sem bral­cev in dru­gih nenovi­nar­skih spo­ro­čil.

Pra­vi­la za og­la­še­va­nje v ča­su vo­lil­ne kam­pa­nje

Na internetnem portalu sentjur.net lah­ko kan­di­da­ti, pred­la­ga­te­lji kan­di­da­tov, po­li­tič­ne stran­ke ali dru­gi or­ga­ni­za­tor­ji vo­lil­ne kam­pa­nje pro­ti us­trez­ne­mu pla­či­lu ob­jav­lja­jo po­li­tič­na vo­lil­na pro­pa­gand­na spo­ro­či­la za pred­sta­vi­tev kan­di­da­tov, po­li­tič­nih strank in nji­ho­vih pro­gra­mov. Vo­lil­na pro­pa­gand­na spo­ro­či­la plaču­­je­jo na­roč­ni­ki po ve­ljav­nem ce­ni­ku og­la­snih spo­ro­čil v pred­pla­či­lu. Poob­laš­če­na og­la­še­val­ska agen­ci­ja ne more uve­ljav­lja­ti po­god­be­nih po­pu­stov.

Medijski portal sentjur.net bo ob­jav­ljal og­la­se sklad­no z Za­ko­nom o vo­lil­ni kam­pa­nji samo z na­ved­bo na­ročnika. Za vse­bi­no og­la­sov je od­go­vo­ren na­roč­nik. Ta pra­vi­la ve­lja­jo za lokalne volitve 2022 in se uporab­lja­jo od 21. 10. 2022 do 20. 11. 2022.

Šentjur, 15. oktober 2022

Jure Godler, odgovorni urednik portala sentjur.net

urednistvo@sentjur.net

Lokalni novičarski portal

Ta spletna stran uporablja piškotke za izboljšanje vaše izkušnje. Predvidevamo, da se s tem strinjate, lahko pa se odločite, če želite. Sprejmi Preberi več