12.4 C
Šentjur pri Celju
24/02/2021
sentjur.net

Naložbe in projekti Občine Šmarje pri Jelšah

Ob prazniku Občine Šmarje pri Jelšah je župan Matija Čakš s sodelavci novinarjem predstavil kadrovski spremembi v občinski upravi, naložbe in projekte ter povabil na osrednjo slovesnost ob letošnjem občinskem prazniku.

Nova direktorica občinske uprave je Patricia Goručan, univerzitetna diplomirana pravnica. Zakaj je sprejela izziv in se prijavila na javni natečaj, na katerem je bila izbrana, je Patricia Goručan pojasnila: »Svojo karierno pot sem začela pred enajstimi leti in pol kot pripravnica na Občini Šentjur in nato nadaljevala na Okrajnem ter Okrožnem sodišču v Celju. Po enajstih letih sem nekako ugotovila, da si želim novih izzivov, novih izkušenj in da želim pridobiti nova znanja tudi na področju vodenja. V kolektiv želim vnesti novo energijo, nov zagon, predvsem pa si želim, da bi še naprej uspešno delali in vsi skupaj, na čelu z županom, uresničili načrtovane naložbe in projekte ter snovali nove.«

Od začetka meseca deluje tudi nov oddelek za investicije, ki ga vodi mag. Anita Reich, dosedanja vršilka dolžnosti direktorice občinske uprave, pred tem je delala v oddelku za okolje in prostor. »Oddelek za investicije smo organizirali z namenom poenotenja investicijskega dela, ki je zdaj razdrobljen na več oddelkih. V oddelku bomo investicije načrtovali, izvedli in nadzorovali ter se maksimalno angažirali pri pridobivanju državnih in evropskih sredstev. Menimo, da bomo z novim oddelkom še bolj učinkoviti pri doseganju zastavljenih ciljev,« je povedala mag. Anita Reich.

Vodje oddelkov so predstavili aktualne podatke o naložbah in projektih, ki so v izvedbi oziroma v načrtih. Župan Matija Čakš je napovedal, da bo prvi delovni dan občinske uprave v novih prostorih v ponedeljek 19. avgusta. Povabil je tudi na osrednjo slovesnost ob prazniku Občine Šmarje pri Jelšah, ki bo v petek, 21. junija, ob 17. uri v Kulturnem domu Šmarje pri Jelšah. Na slovesnosti bodo podeljena priznanja in nagrade.

Plaketo bo prejel Jožef Čakš, nekdanji župan in direktor Knjižnice, za večletno prizadevno delo na družbeno-političnem in kulturnem področju ter pomemben vpliv na razvoj občine. Priznanji bosta prejela Borut Lorger, kapelnik Društva godbenikov Šmarje pri Jelšah, za vztrajnost in vizijo delovanja ter ohranjanje godbeništva v občini in širše ter Jakob Romih iz Sv. Štefana za večletno aktivno delo v lokalni skupnosti in prostovoljno delo v društvih. Posebno priznanje bo prejel Rafael Artiček iz Grobelc za izgradnjo zemljanke Rafov rov. Denarno nagrado letos prejme Moški pevski zbor Kulturnega društva Šentvid pri Grobelnem, ki deluje že 42 let.

SANACIJA PLAZU NA CESTI STRTENICA–BABNA REKA

Končana so vsa predvidena sanacijska dela na plazu Babna Reka–Strtenica. Izvajalec Marjan Sajko je med drugim zaključil vse drenaže, izvedel zemeljska dela in gramozne nasipe ter izvedel še asfaltiranje obnovljenega cestišča.

Načrtovana je bila fazna sanacija približno 5 hektarjev velikega zemljišča in 750-metrskega odseka lokalne ceste. Pogodbena vrednost del znaša 454.798 evrov. Glavnino denarja za sanacijo zagotavlja Ministrstvo za okolje in prostor; iz lanskega državnega proračuna je za izvedbo prve faze zagotovljenih 175.000 evrov, za drugo fazo pa 196.000 evrov iz letošnjega državnega proračuna. Občina Šmarje pri Jelšah bo zagotovila denar za DDV in gradbeni nadzor.

KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA ŠENTVID-GROBELNO

Končana je prva faza izgradnje kanalizacijskega sistema v naselju Grobelno. Gradbeno podjetje Stiplovšek iz Belega je z deli začelo konec preteklega leta. Zgrajenih je 767 metrov fekalnega kanala in 28 hišnih priključkov. Pogodbena vrednost del znaša 258.390 evrov.

Urejena je še meteorna kanalizacija v treh ulicah, ki se bo navezala na zbirni kanal, ki ga bo zgradila Občina Šentjur. Ob tej naložbi je podjetje OKP Rogaška Slatina sočasno zamenjalo 325 metrov precej dotrajanih vodovodnih cevi. Vzporedno z gradnjo kanalizacijskega sistema je Telekom zgradil telekomunikacijski vod in položil optični kabel. Po vkopu vseh komunalnih vodov je novo asfaltno prevleko dobilo pol kilometra občinskih cest.

Zgrajena kanalizacija trenutno še ni v funkciji, saj je treba predhodno zgraditi čistilno napravo. Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja je že vložena na Upravno enoto. Ocenjena vrednost te naložbe je 970 tisoč evrov. Občina računa na možnost sofinanciranja s strani države in Evrope. Še letos želi Občina s projektom gradnje kanalizacije nadaljevati, tako da bi se zgradil fekalni kanal od železniške proge do bodoče čistilne naprave.

Po projektni dokumentaciji, ki jo je izdelalo podjetje Hidrosvet iz Celja, je za celoten kanalizacijski sistem Šentvid–Grobelno predvidena gradnja 8 km fekalnega kanala, 300 m meteornega kanala in 122 hišnih priključkov. V naselju Grobelno je predvidena skupna čistilna naprava z zmogljivostjo 1.500 populacijskih enot za naselji Šentvid in Grobelno.

ENERGETSKA OBNOVA JAVNIH OBJEKTOV

Do konca junija bodo zaključena gradbena dela, predvidena v sklopu energetske obnove javnih objektov v lasti Občine.Sedem objektov bo celovito energetsko obnovljenih, in sicer podružnične osnovne šole Šentvid, Mestinje, Sveti Štefan in Zibika, stara šola, centralna osnovna šole in zdravstveni dom v Šmarju pri Jelšah. Glede na stanje objektov bodo obnovljene fasade, vgrajena strešna toplotna izolacija, zamenjano stavbno pohištvo, vgrajena zunanja senčila. Predvidena je izboljšava ogrevalnega sistema in menjava energetsko neučinkovite razsvetljave. Vzpostavljeno bo energetsko upravljanje, preko katerega bo zagotovljeno doseganje želenih prihrankov energije.

Za dva objekta je predvidena tehnološka energetska obnova. V objektu knjižnice v Šmarju pri Jelšah je predvidena celovita prenova kotlovnice na zemeljski plin, v objektu telovadnice pri centralni osnovni šoli bosta obnovljeni toplotna postaja in obstoječa energetsko neučinkovita razsvetljava.

Naložbena vrednost znaša nekaj več kot 1,9 milijona evrov. Izbrani koncesionar Petrol zagotavlja več kot 960.000 evrov, kohezijska sredstva znašajo približno 710.000 evrov, Občina v proračunu zagotavlja 244.000 tisoč evrov. Projekt bo izveden v skladu z določili programa Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020, Ministrstva za infrastrukturo ter vključuje kohezijska sredstva iz finančne perspektive 2014–2020.

PRESELITEV V NOVE PROSTORE OBČINSKE UPRAVE

Poslovni prostori v delu prvega in v celoti drugega nadstropja v obnovljeni stavbi ”Šmarskega hrama” čakajo na vselitev občinske uprave. V sodobnih svetlih prostorih manjka samo še pisarniška oprema, ki jo bo izdelalo na javnem razpisu izbrano podjetje HI-PO iz Grosupljega. Nove prostore bodo opremili do 20. julija, sledila bo selitev na novo lokacijo. Prvi delovni dan občinske uprave v novih prostorih bo ponedeljek, 19. avgusta.

OBNOVA SKAZOVE HIŠE IN CULTURA VERITAS

V sklopu projekta Interreg V-A Slovenija-Hrvaška se je konec maja začela obnova Skazove hiše v Šmarju pri Jelšah. Do konca avgusta bosta obnovljena južna fasada in stopnišče, restavrirane freske v avli objekta, dodatno bo opremljena Šmarska vinska klet. Obnovitvena dela bodo stala 97.591 evrov. Dela izvaja Lesnina MG oprema iz Ljubljane. V tekočem letu bodo v sklopu projekta nameščeni še turistomati in pametne klopi ob kulturno-zgodovinskih spomenikih v Šmarju pri Jelšah, Lembergu, na Sladki Gori in Tinskem ter števec obiskovalcev v Muzeju baroka.

Celotna vrednost projekta, ki traja od 1. avgusta 2018 do 30. novembra 2020, je 1.003.317 evrov. Iz Evropskega sklada za regionalni razvoj je odobrenih 852.819 evrov. Vrednost projekta, ki zadeva Občino Šmarje pri Jelšah, je 217.595 evrov, od tega iz evropskih virov pridobimo 184.955 evrov. Projektni partnerji so: Zagrebška županija, vodilni partner, Hrvaško združenje potovalnih agencij in Muzejsko-dokumentacijski center, Razvojna agencija Sotla, Kmetijsko-gozdarski zavod Maribor in Občina Šmarje pri Jelšah.

ŠMARSKI TURISTIČNI PREPLET – NARAVA, KULTURA IN ŠPORT

Projekt smo začeli izvajati aprila letos in ga bomo zaključili do konca leta. Urejen bo Kneippov park ob cesti za Dvor, v gozdu nad osnovno šolo bosta fit park in lesena drevesna hišica – opazovalnica. Ob gozdu nad šolo, ob cesti za Dvor, v športnem parku in pri Skazovi hiši bodo zasajena nova drevesa po principu keltskega horoskopa. V sklopu projekta bo vzpostavljena mobilna aplikacija, ki bo informirala obiskovalce o turistični ponudbi občine.

Vrednost celotnega projekta je 93.980 evrov, 60 odstotkov pridobimo iz evropskih virov. V projektu sodelujejo Zavod za gozdove Slovenije, območna enota Celje, Krajevna enota Rogaška Slatina, Zavod za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah, Športno društvo Šmarje pri Jelšah in zeliščna kmetija Gorska roža.

OBNOVA LOKALNE CESTE CEROVEC–SV. ŠTEFAN

Podjetje KIT-AK gradnje iz Rogaške Slatine bo do konca leta obnovilo lokalno cesto Cerovec–Sv. Štefan. Občina se je odločila obnoviti in razširiti voziščno konstrukcijo lokalne ceste od objekta Ješovec pri Šmarju 7 do odcepa za objekt Brezje pri Lekmarju 1. Ureditev trase v dolžini 4.670 metrov bo izvedena v dveh fazah. Pogodbena vrednost načrtovanih del je 1.052.706 evrov. Namen gradnje je zagotovitev večje prometne varnosti in zmanjšanje stroškov vzdrževanja.

OBNOVA LOKALNIH CEST MESTINJE–LEMBERG, NOVA VAS–SLADKA GORA

Še v tem mesecu bomo začeli s celovito obnovo dveh odsekov na lokalnih cestah Mestinje–Lemberg (od objekta Lemberg pri Šmarju 3 do križišča lokalne ceste za Sladko Goro; dolžina odseka 580 m) in Nova vas–Sladka Gora (dolžina odseka 300 m). Trenutno zaključujemo postopek izbire izvajalca del. Nova ureditev vključuje razširitev cestišča z bankinami in odvodnjavanjem. V sklopu rekonstrukcije cestišča ob vstopu v naselje Sladka Gora bosta zgrajena hodnik za pešce in kamniti oporni zid za zaščito brežin ob cesti.

SANACIJA PLAZU NA LOKALNI CESTI ŠMARJE–CEROVEC–SVETI ŠTEFAN

Gre za sanacijo pobočja na Vinskem vrhu nad Šmarjem v območju lokalne ceste Šmarje–Cerovec–Sveti Štefan. Izbrani izvajalec Sajko Marjan, s.p., bo z deli začel v poletnih mesecih in jih končal v treh mesecih. Pogodbena vrednost naložbe je 148.000 evrov, od tega bo pretežni delež pokrilo Ministrstvo za okolje in prostor.

PRIZIDEK KUHINJE PRI OSNOVNI ŠOLI V ŠMARJU

Osnovno šolo Šmarje obiskuje približno 700 otrok. Šolska kuhinja, ki je bila ob zadnji prenovi dimenzionirana za približno 200 obrokov, se ni povečala. Tako je obstoječa kuhinja utesnjena, nefunkcionalna, oprema v njej pa zaradi starosti obrabljena in tehnološko zastarela. Zato je dograditev obstoječe kuhinje nujna. Trenutno pripravljamo projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Projekt je zastavljen dvofazno. Med poletnimi počitnicami bi zgradili prizidek, v naslednjem letu pa nove prostore tudi ustrezno opremili

OBNOVA ŠPORTNIH POVRŠIN PRI POŠ ZIBIKA

V poletnih mesecih 2019 bo obnovljenih 1.000 m² večnamenskih športnih površin pri POŠ Zibika. Obnovljene bodo površine za mali nogomet oz. rokomet in večnamenske asfaltirane površine (igrišče za ulično košarko in druge športne vsebine). Obstoječe igrišče ima sicer ustrezno športno opremo (nogometni gol in koš) in ustrezno zaščito – ograjo. Projekt smo prijavili na javni razpis Fundacije za šport in pridobili odločbo o sofinanciranju investicije v višini do 15.768 evrov upravičenih stroškov. Vrednost obnove bo predvidoma 55.650 evrov.

TELOVADNICA PRI POŠ ZIBIKA

Telovadnica bo zgrajena kot prizidek k POŠ Zibika, velik 12 x 20 m. To bo skoraj nič energijski objekt, zato bomo naložbo prijavili na javni poziv Eko sklada. Skupne površine objekta bodo približno 438 m², od tega tloris športne površine 240 m. Telovadnica bo podobna že izgrajeni telovadnici pri POŠ Sveti Štefan in bo omogočala izvajanje športne vzgoje učencev v POŠ Zibika in otrok, vključenih v vrtec tamkajšnjega dislociranega oddelka vrtca, prebivalcem, društvom in klubom pa bo nudila prostorske možnosti za izvajanje njihovih programov dela oz. rekreaciji občanov. V telovadnici bo mogoče organizirati tudi množične športno-rekreativne in druge prireditve. V letu 2019 načrtujemo izdelavo preostale projektne dokumentacije: DGD (projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja) ter PZI (izdelava projekta za izvedbo). Še letos naj bi pridobili gradbeno dovoljenje, objavili javno naročilo za izbiro izvajalca del in v septembru začeli gradnjo.

OSKRBOVANA STANOVANJA

V skladu z občinskim podrobnim prostorskim načrtom je možno na območju nekdanje Lorgerjeve domačije v Šmarju pri Jelšah zgraditi tri objekte s po 15 oskrbovanimi stanovanji. Projektantska ocena izgradnje enega objekta je milijon evrov. Občina se za sodelovanje pri sofinanciranju izgradnje pogovarja z Nepremičninskim skladom in Stanovanjskim skladom, realne možnosti so tudi za izvedbo javno zasebnega partnerstva.

Občina trenutno pridobiva dokumentacijo za prestavitev potoka, ki bo podlaga za pridobitev gradbenega dovoljenja. Ponovili bomo javno naročilo za izdelavo potrebne dokumentacije za gradnjo objektov, ki bo osnova za pridobitev gradbenega dovoljenja in gradnjo objektov s stanovanji. Teče postopek za brezplačen prenos dveh manjših parcel v sklopu OPPN-ja z Republike Slovenije na Občino Šmarje pri Jelšah. Začetek gradnje je predviden v prihodnjem letu.

(vir: Občina Šmarje)

 

Sorodne novice

Izvedba protipoplavnih ukrepov v občini Šmarje pri Jelšah

Jure Godler

Zagorelo gospodarsko poslopje v Šmarju pri Jelšah

Jure Godler

Nova streha na matični šoli in prizidek na podružnici

Jure Godler

Iskanje optimalnih rešitev za državne ceste v Občini Šentjur

Jure Godler

Zmaga v Gorico pri Slivnici

Jure Godler

“Urnebes” v Šmarju

Jure Godler
Lokalni novičarski portal

Ta spletna stran uporablja piškotke za izboljšanje vaše izkušnje. Predvidevamo, da se s tem strinjate, lahko pa se odločite, če želite. Sprejmi Preberi več